Regulamin

REGULAMIN ROZGRYWEK KOŁOBRZESKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

<< N B A >> na sezon 2022/2023

 1. ORGANIZATOR ROZGRYWEK:
  1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Sportowe Nadmorski Basket Amatorski z siedzibą w Kołobrzegu.
 2. MIEJSCE I TERMINY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ:
  1. Hala sportowa przy ul. Wąskiej 1.
  2. Spotkania będą rozgrywane w soboty lub niedziele od 16 października 2022 r. do 30 maja 2023 r. wg terminarza ogłaszanego przez organizatora.
 3. RADA LIGI:
  1. Rada Ligi składa się z przedstawicieli drużyn (po jednym z każdego zespołu) występujących   w rozgrywkach , oraz  jednego przedstawiciela Stowarzyszenia zwanego „Komisarzem Ligi
  2. Do zadań Rady Ligi należy:
   • czuwanie nad przestrzeganiem zapisów regulaminu KALK;
   • rozstrzyganie sytuacji spornych nie ujętych w regulaminie KALK.
   • zabezpieczenie niezbędnych środków do przeprowadzenia rozgrywek.
   • wytypowanie spośród siebie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania niezbędne do właściwej realizacji rozgrywek
 4. KOMISARZ LIGI
  1. towarzyszenie powołuje Komisarza Ligi, który po uzyskaniu akceptacji Rady Ligi odpowiada za realizację rozgrywek zgodnie z przyjętym regulaminem i preliminarzem
  2. Komisarz czuwając nad sprawnym przebiegiem Rozgrywek ma decydujący głos w spornych sprawach regulaminowych omawianych przez radę  bez uzyskanej większości głosów.
  3. Komisarz ma prawo o wnioskowanie do Rady Ligi , o zmianę osoby nie wywiązującej się w pełni lub w znaczącym procencie z przyjętych przez siebie zadań
 5. SĘDZIOWIE:
  1. Obsady sędziowskie na spotkania KALK będą ustalane przez kołobrzeskiego referenta obsad , którego w ramach potrzeby uzupełniać będzie Komisarz Ligi
 6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGYWEK:
  1. Drużyna zostaje dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu następujących wymogów:
   • obowiązek złożenia organizatorowi formularzy zgłoszeniowych przed pierwszym z zaplanowanych meczów ;
   • wpłaty wpisowego i składek zawodniczych – określonych  po ostatecznym zatwierdzeniu ilości zespołów i systemu rozgrywek, oraz ustaleniu pełnego preliminarza zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia :
    • wpisowe i składki  zawodnicze należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia, lub gotówką u organizatora przed pierwszym  zaplanowanym  meczem  w wysokości ustalonej na zebraniu organizacyjnym.
 7. OBOWIĄZKI i PRAWA DRUŻYNY:
  1. Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz terminarza rozgrywek
  2. Przed pierwszym spotkaniem drużyna dostarcza Komisarzowi Ligi zbiorową imienną listę zawodników zwaną „oświadczeniem”.
  3. Drużyny muszą posiadać jednolite stroje koszykarskie z widocznymi numerami z przodu i z tyłu
  4. W przypadku, gdy obie drużyny przystąpią do meczu w koszulkach tego samego koloru, drużyna zapisana w protokole jako gospodarz  jest zobowiązana grać w koszulkach koloru jasnego.
  5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania obuwia zmiennego, które nie pozostawia śladów na powierzchni boiska, pod rygorem niedopuszczenia do gry.
  6. Drużyna musi wskazać kierownika (trenera lub kapitana), który jest jej reprezentantem w sprawach organizacyjnych  (najlepiej członka Rady Ligi)
  7. Członkami drużyny mogą być osoby urodzone w 2002  r. i starsze bez względu na miejsce zamieszkania i płeć
  8. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w rozgrywkach.
  9. Drużyna w osobie kierownika (trenera lub kapitana) musi najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem meczu dostarczyć sekretarzowi listę nazwisk i numerów członków drużyny.
  10. Drużyna w osobie kapitana (trenera) ma prawo złożyć protest zaraz po zakończeniu spotkania (pisemnie na odwrocie protokołu meczu).
  11. Drużyny mają obowiązek opuścić szatnię przed zakończeniem II kwarty następnego meczu.
  12. Drużyna ma jednorazowe prawo do zmiany terminu rozgrywania meczu. Odbywa się to pisemnie, nie później niż na jedną kolejkę przed przekładanym meczem. Każda następna zmiana terminu musi odbyć się za zgodą Komisarza i drużyny zainteresowanej, a wtedy drużyna przekładająca mecz ponosi koszty wynajmu Sali oraz dokonuje wpłaty 50,00 zł. – w okresie pandemii covid-19 przepis ten nie obowiązuje, a każda zgłoszona chęć zmiany terminu rozegrania meczu jest uznawana za Walkower – covidowy, w takim przypadku drużyna zgłaszająca chęć przełożenia spotkania otrzymuje 1 pkt w klasyfikacji, jak za przegrany mecz, a przeciwnik 2 pkt, jak za wygrany mecz. Zdobyte kosze są zaliczane, jak przy klasycznym Walkowerze.
 8. OBOWIĄZKI i PRAWA ZAWODNIKA:
  1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność , co obowiązkowo potwierdzają w zbiorowym imiennym „oświadczeniu” Jednocześnie zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 (Dz.U. Nr 133 poz. 883), oraz opublikowanie swoich zdjęć w prasie lub na stronie internetowej, wykonanych w trakcie zawodów.
  2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz terminarzem rozgrywek. Nieznajomość zapisów nie zwalnia z ich przestrzegania.
  3. Każdy uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie.
  4. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia do drużyny trzech zawodników zgłoszonych do regularnych rozgrywek ZOZKosz, lub Ligi Akademickiej (dotyczy wszystkich kategorii wiekowych w bieżącym okresie rozgrywek, nie dotyczy kobiet i drużyn szkolnych).
  5. Dopuszcza się możliwości gry zawodników zgłoszonych do regularnych rozgrywek PZKosz oraz  innych organizacji międzynarodowych po uzyskaniu zgody Rady Ligi. W każdej drużynie może występować maksymalnie 1 tego typu zawodnik.
  6. Limit zawodników z pkt.5 nie dotyczy zawodników Energa Kotwicy 50 Kołobrzeg zgłoszonych do I ligi sezonu  2022/2023 którzy nie ukończyli 24 roku życia
  7. Zawodnik ma prawo do jednorazowej zmiany drużyny, o którą występuje pisemnie do Rady Ligi, uzyskując wcześniej pisemne poparcie zainteresowanych drużyn.
  8. Do udziału w fazie play-off uprawnieni są wszyscy zawodnicy, który rozegrali minimum 4 mecze danego sezonu zasadniczego w danej drużynie, lub są związani z drużyną dłużej niż w danym sezonie (czyli występowali w barwach danej drużyny minimum w sezonie poprzedzającym aktualny sezon rozgrywkowy)
  9. Zawodnik musi przestrzegać wszystkie aktualne przepisy i ich interpretacje obowiązujące w danym sezonie we wszystkich rozgrywkach PZKOsz. /nieznajomość przepisów nie jest żadnym usprawiedliwieniem w sytuacjach spornych
 9. OBOWIĄZKI TRENERA, KIEROWNIKA LUB KAPITANA DRUŻYNY:
  1. Kierownik (trener lub kapitan) musi najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem meczu dostarczyć sekretarzowi listę z nazwiskami, imionami i numerami członków drużyny
  2. Przerwę na żądanie zgłasza tylko trener lub grający trener z ławki drużyny – sekretarzowi zawodów odpowiednim gestem lub słownie.
  3. Kierownik (trener lub kapitan) pobierający klucz do szatni jest za niego odpowiedzialny i zwraca go przedstawicielowi organizatora (do rąk własnych), najpóźniej w przerwie między II i III kwartą następnego meczu.
 10. SYSTEM ROZGRYWEK I OSTATECZNA KLASYFIKACJA:
  1. System rozgrywek ustalony zostanie na podstawie ilości zgłoszonych drużyn po akceptacji Rady Ligi.
  2. Podczas rozgrywek prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna strzelców .
 11. WERYFIKACJA I PROTESTY:
  1. Weryfikację zawodów przeprowadza Komisarz Ligi na podstawie protokołów spotkań.
  2. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca
   1. każde wygrane spotkanie zalicza się drużynie 2 pkt., za przegrane 1 pkt., za walkower 0 pkt;
   2. w przypadku, gdy drużyna w trakcie rozgrywek wycofa się, lub zostanie wykluczona wszystkie mecze przez nią rozegrane i mające  się odbyć zostaną zweryfikowane jako niebyłe , chyba że to wycofanie nastąpi po rozegraniu minimum 50 % spotkań co skutkować  będzie uznaniem nieodbytych meczy jako walkowery ( O pkt )
  3. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:
   1. przy dwóch zespołach: zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu;
   2. przy więcej niż dwóch zespołach należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań między drużynami z równą ilością punktów. Decyduje korzystniejszy stosunek koszy zdobytych do straconych w dodatkowej klasyfikacji.
   3. Jeśli i to nie daje rozstrzygnięcia, decyduje korzystniejszy stosunek koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach danego cyklu.
  4. zawody zostaną zweryfikowane jako walkower, gdy:
   1. zawodnicy odmawiają gry pomimo poinstruowania przez sędziego głównego, aby grę podjęli;
   2. zawodnicy swoim postępowaniem uniemożliwiają rozgrywanie meczu;
   3. drużyna z własnej winy nie stawi się do zawodów, lub spóźni się więcej niż 10 min po planowej godzinie rozpoczęcia meczu;
   4. drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością niż pięciu zawodników gotowych do gry;
   5. drużyna zejdzie z boiska;
   6. w drużynie wystąpił zawodnik nie uprawniony do rozgrywek i nie zatwierdzony przez Radę Ligi.
  5. Drużyna ukarana dwoma walkowerami zostaje wykluczona z rozgrywek – nie dotyczy walkowerów cowidowych
  6. Protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą być zgłoszone sekretarzowi zawodów do protokołu i podpisane przez kapitana (trenera) drużyny.
  7. Warunkiem złożenia protestu (tuż po zakończeniu spotkania, pisemnie na odwrocie protokołu) jest wpłata kaucji w wysokości 50,00 zł. Opłata podlega zwrotowi tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu w przeciwnym jest przeznaczona na inne wydatki ligi.
  8. Organem upoważnionym do rozpatrywania protestów jest w pierwszej instancji Komisarz Ligi , który ma prawo scedować tądecyzję na Radę Ligi
  9. Komisarz jest zobowiązany do rozpatrzenia protestu w terminie 3 dni i powiadomienia stron o decyzji. W przypadku przeniesienia decyzji na Radę Ligi termin przedłużony zostanie do 7 dni.
  10. Wszystkie decyzje  Komisarza lub Rady Ligi są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 12. WPISOWE, KARY I OPŁATY:
  1. Wszelkich płatności należy dokonać  na konto bankowe, lub gotówką u organizatora Credit Agricole 72  1940 1076 3113 5717 0000 0000  (w tytule wpłaty należy umieścić dokładny opis przeznaczenia kwoty).
  2. Rada Ligi ustala następujące kary finansowe:
   1. za drugi faul techniczny zawodnika  – karna opłata 20,00 zł. lub odsunięcie od następnego meczu . Uwaga ! Dwa faule techniczne, dwa faule niesportowe lub po jednym faulu technicznym i niesportowym w tym samym meczu równoznaczne są z dyskwalifikacją zawodnika skutkuje karą jak za faul dyskwalifikujący (pkt 2d
   2. za każdy następny faul techniczny – 20.00 zł. i odsunięcie od następnego meczu
   3. za faul techniczny ławki – 20,00 zł;
   4. za faul dyskwalifikujący – 50,00 zł. + odsunięcie od następnego meczu;
   5. za faul dyskwalifikujący trenera – 50,00 zł. + odsunięcie od następnego meczu.
    Płatność należy uregulować na w/w konto najpóźniej przed kolejnym spotkaniem drużyny (dowód wpłaty do wglądu Komisarza Ligi) , lub w ostateczności gotówką u organizatora.
  3. W razie niedopełnienia formalności zawodnik nie zostanie dopuszczony do meczu.
  4. W przypadku ukarania ławki drużyny faulem technicznym lub dyskwalifikującym, odpowiedzialność finansową ponosi kierownik (trener lub kapitan) i to on zobowiązany jest ją uregulować. W razie niedopełnienia formalności drużyna nie zostanie dopuszczona do meczu a zawody zostaną zweryfikowane jako walkower.
  5. Potwierdzenie opłaty kary finansowej należy przedstawić Komisarzowi lub Radzie Ligi (bez wezwania) przed rozpoczęciem następnego meczu drużyny
  6. W przypadku ukarania zawodnika drugim przewinieniem dyskwalifikującym traci on prawo uczestnictwa w rozgrywkach na okres 2 kolejek.
  7. W przypadku ukarania zawodnika trzecim przewinieniem dyskwalifikującym traci on prawo uczestnictwa w rozgrywkach bądź za zgodą Rady Ligi ponosi karę jak w pkt 2d.
  8. Drużyna i osoby z nią związane winne zniszczenia obiektu lub wyposażenia hali (przed rozpoczęciem, w jego przerwie lub umyślnie w czasie trwania meczu) ponoszą koszty związane z naprawą według wyceny gospodarza obiektu. Opłatę za wyrządzoną  szkodę należy wpłacić na w/w konto najpóźniej przed kolejnym spotkaniem. Mecze drużyny, która nie wywiąże się z tych ustaleń  będą weryfikowane jako walkowery.
  9. W przypadku, gdy Komisarz, Rada Ligi lub sędzia prowadzący zawody stwierdzi, że w stosunku do osoby przebywającej na boisku, ławce rezerwowych lub ławce dla widzów zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, lub zachowuje się w sposób agresywny, sprzeczny z dobrymi obyczajami, ma on prawo nakazania opuszczenia obiektu. Gra zostanie wznowiona po udaniu się danej osoby do szatni lub poza obiekt.
  10. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu (na podstawie opisu sędziego lub Komisarza Ligi w protokole) Rada Ligi może podjąć decyzję o nałożeniu na zawodnika, kierownika drużyny, trenera lub drużynę jedną z następujących kar:
  11. odsunięcie od spotkania lub dowolnej ilości spotkań oraz kary finansowej – 150,00 zł lub wyższej ustalonej przez Radę Ligi adekwatnej do popełnionego czynu;
   b) upomnienie (dwa upomnienia w ciągu edycji = dyskwalifikacji ), zapisane w protokole z meczu;
   c) zawieszenie na czas nieokreślony.
  12. Opłata za zmianę drużyny przez zawodnika w trakcie sezonu wynosi 50,00 zł.
 13. PRZEPISY GRY:
  Obowiązują aktualne przepisy gry (jak w PZKosz) z następującymi zmianami:

  1. Czas gry wynosi 4×10 minut z czasem zatrzymywanym tylko na rzuty wolne.
  2. Czas gry zatrzymuje się ponadto: a) w czasie przerwy na żądanie; – b) gdy piłka „jest martwa” w ostatnich 4 minutach IV  kwarty i każdej z dogrywek; – c) na żądanie sędziego. – d) w ostatnich 24 s. każdej kwarty
  3. W przypadku remisu następuje dogrywka trwająca 2 min., a gdy ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, następują kolejne dogrywki 2-minutowe aż do rozstrzygnięcia
  4. Przerwa między I–II oraz III-IV kwartą wynosi 1 minutę, między II-III – 5 minut.
  5. Każdej drużynie przysługują dwa – 30-sekundowe „czasy” w pierwszej połowie i trzy w drugiej połowie (zgodnie z aktualnymi przepisami) oraz po jednym w każdej z dogrywek.
  6. Każdej z drużyn przysługuje 10 minut rozgrzewki.
  7. Maksymalna liczba zawodników zgłoszonych do meczu wynosi 12 osób.
  8. Zawodnicy gotowi do zmiany muszą przebywać w „strefie zmian”.
  9. Na boisku i w strefach ławki mogą przebywać tylko: a) Kierownik (trener zespołu);b) Zawodnicy zgłoszeni do meczu.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. W trakcie rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”.
  2. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu lub innych używek na terenie obiektów.
  3. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu w stopniu nieprzewidzianym przez Organizatora, decyzję podejmie Komisarz Ligi lub Rada Ligi, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania.
  4. Organizator , a w jego imieniu Komisarz  Ligi zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.

SYSTEM ROZGRYWEK NBA 2022/2023

Rozgrywki będą toczyły się w dwóch rundach każdy z każdym, a o końcowej klasyfikacji będzie decydował play-off, ilość meczy w lidze to maksymalnie 50 spotkań, każdy zespół rozegra minimum 12 spotkań w sezonie, a zespoły z fazy play off rozegrają maksymalnie 22 mecze w sezonie –

 1. Pierwsza runda każdy z każdym (10 meczów).
 2. Druga runda każdy z każdym (10 meczów)
 3. Trzecia runda każdy z każdym  ( 10 meczów)
 4. Trzecia runda play-off   1-4 :

a/ drużyna zajmująca po fazie zasadniczej 5 miejsce w tabeli kończy sezon.

b/ półfinały pary półfinałowe tworzą drużyny z miejsc 1 i 4 oraz 2 i 3, rywalizacja toczy się w systemie do 3 zwycięstw. (max 10 meczy)

c/ finały : o pierwsze miejsce parę tworzą wygrany z pary 1-4 z wygranym z pary 2-3,  o trzecie miejsce parę tworzą przegrany z pary 1-4 i 2-3, rywalizacja toczy się w systemie do 3 zwycięstw (max 10 meczy)